محاسبه آنلاین قیمت طلا

وزن طلا: (گرم)

اجرت کالا :(تومان)

قیمت یک گرم طلا : (تومان)

مالیات بر ارزش افزوده :9 درصد
سود تکفروشی :7 درصد