دستبند انگشتری طلا

دستبند های انگشتری همان طور که از نامشان مشخص است انگشتر و دستبندی هستند که با یک زنجیر به یکدیگر متصل شده اند. نام دیگر این نوع از دستبند ها تمیمه است که از زمان های دور مورد استفاده عرب ها قرار می گرفته و حتی هم وطنان جنوبی ما نیز از آن بسیار استفاده می کردند اما چند سالی است که در تمامی مناطق شناخته شده است.

تمیمه ها به دو گروه تقسیم می شوند نوع اول ظریف بوده اما نوع دوم تقریبا تا مچ دست آمده و مچ را پوشش می دهد.

مشاهده همه 7 نتیجه